Februari 2019 - Voltooiing Licht op de Sluis in zicht

De renovatiewerkzaamheden die de Provincie momenteel aan de sluis uitvoert, zitten op bepaalde momenten en plekken de afronding van het installatieprogramma van Licht op de Sluis een beetje in de weg. De tijd tot een nette en feestelijke oplevering wordt gebruikt voor o.m. het testen van de software van het bedieningsprogramma, van de draadloze verbindingen en van de armaturen, zoals LED-spots en LED-lichtprojectoren. Ook de locaties van deze lichtprojectoren worden – voor zover nu mogelijk – definitief ingevuld.
Ondanks de onaantrekkelijke bouwplaats-omgeving zijn de afgelopen maand diverse objecten in het sfeerlicht gezet. De Dorpskerk – ook wel de peperbus genoemd – staat er prachtig bij. Ook Houtzaagmolen De Salamander en het sluiswachtershuis staan (gedeeltelijk) in het licht. Het aanlichten van de Petrus & Pauluskerk wacht op het verwijderen van de bouwsteigers ter plaatse.

dorpskerkFebr2019

Provinciale subsidie definitief
Mede dankzij onze uitvoerige rapportage en de reeds zichtbare resultaten heeft de Provincie Zuid-Holland haar subsidie in het kader van de Erfgoedtafel Trekvaarten definitief vastgesteld. Dit betekent dat het volledige bedrag van € 95.000,- is toegekend.


Oktober 2018 - DE LAATSTE LICHTJES!


Parel aan de Vliet
Het mooie zomerweer heeft er aan bijgedragen dat veel werkzaamheden vlot konden uitgevoerd. Zo werd molen De Salamander voorzien van ca. twintig LED-spots. Het nieuwe lichtbeeld zorgt er voor dat de molen met houtzagerij ook bij avond een van de mooiste objecten langs de voormalige trekvaart is.

Salamander2018-2web

Salamander2018-3web

Salamander2018-1web
(Fotografie: Wim Schoevers).

Ook bij het Prof. Dolkgemaal worden nu de armaturen buiten én binnen gemonteerd.
Voor de bevestiging van de lichtprojectoren (beamers) zijn enkele bestaande masten of lantarenpalen gebruikt. Op een enkel punt is gevelmontage toegepast. Zo kon de mast in de haag langs het sluisterras - een punt van kritiek van enkele omwonenden - verwijderd worden.

beamer1


beamer2

De lichtprojectie met behulp van beamers met sjablonen zal ook worden toegepast op de gevels van de Petrus en Pauluskerk. Daar vindt momenteel een gevelrestauratie plaats. In een later stadium kunnen eventueel bepaalde details met spots uitgelicht gaan worden.

Vanwege de renovatie van de sluis zal het aanlichten van de sluisbruggen en -deuren in een later stadium gerealiseerd worden. De installatie van de benodigde armaturen en bekabeling proberen we met de provincie in te passen in het renovatieproces.

Tegelijk met het buitenwerk zijn de IT-specialisten bezig de bedieningssoftware te voltooien voor het gehele systeem. Behalve een totaalprogramma dat alle objecten in het licht zet van zonsondergang tot ca. 23.00 uur, kan ieder onderdeel ook individueel bediend worden op een heel gebruiksvriendelijk manier, namelijk op afstand via een iPad of mobiele telefoon.
Daarop kunnen o.m. lichtintensiteit, lichtkleur en aan/uittijdstip aangepast dan wel ingesteld worden.


ipad1ipad2

Oplevering in beeld
Alles overziende kan geconstateerd worden dat de oplevering van Licht op de Sluis in beeld komt! Momenteel worden de laatste lichtarmaturen en -projectoren geïnstalleerd en staan het testen van het besturingssysteem en het precies uitrichten van spots en gevelprojecties te beginnen.

Op 9 december 2017 - bijna een jaar geleden dus - lieten we u een voorproefje zien met het inschakelen van de aanlichting van het sluiswachtershuis en beeldengroep De Damwachters.
In december dit jaar zal het moment komen dat alle objecten hun aanlichting hebben gekregen en dat we definitief al het licht kunnen aandoen.

Echter, rond de sluis zijn twee stakeholders op dit moment bezig hun eigendommen nog mooier te maken. De provincie Zuid-Holland werkt aan een grootschalige renovatie van de sluis, die tot eind februari 2019 zal duren. Onderdeel daarvan is het volledig verwijderen, opknappen en terugplaatsen van de twee sluisbruggen. Verder staan de gevels van de Petrus en Pauluskerk in de steigers. Deze 'bouwplaats'-situatie lijkt het sfeervol uitlichten van diverse objecten en gevels in de weg te staan. Hoe we deze uitdaging gaan oplossen, zullen we in de komende weken bekend maken.Juni 2018 - Weer meer licht gereed

De afgelopen maanden is gestaag doorgewerkt aan de installatie van lichtarmaturen en aan het testen van lichtontwerpen op locatie. En ook op aanverwante terreinen waren we actief.

Dorpskerk
Het plaatsen van lichtarmaturen rond de torenspits, op het dak en in de bestrating van de Dorpskerk is inmiddels volledig afgerond. Daarmee is weer een icoon rond de sluis verzekerd van een monumentale uitstraling in de donkere avonduren. Echter, tot de officiële ingebruikstelling van alle lichtlocaties laten we het licht uit.

kerklichtweb

Prof. Dolkgemaal
Vanwege de belangrijke functie van het gemaal voor 'droge voeten' in Leidschendam-Voorburg is ook aan het interieur van dit object gedacht. Door het aanlichten van de pompmotoren krijgt de functie van het gemaal meer aandacht. De mogelijke uitwerking daarvan is begin mei samen de beheerder, Hoogheemraadschap Delfland, bekeken.

gemaalweb

Vergunningen
Op 8 mei hebben we een delegatie van de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg ontvangen voor een rondleiding langs gerealiseerde lichtvoorzieningen en ter bespreking van nog aan te brengen installaties. Hun conclusie luidde dat men in principe akkoord is met de uitwerking van de locaties qua montage van lichtarmaturen e.d. De commissie sprak waardering uit voor onze zorgvuldige aanpak.

8 mei Erfgoedtafel 'De Vliet' en Licht op de Sluis
Als bijzonder onderdeel van het provinciale subsidieprogramma Erfgoedtafel Trekvaarten van de Provincie Zuid-Holland stond Licht op de Sluis op de agenda van een bijeenkomst van de Erfgoedtafel op 8 mei jl. in zaal De Binnenhof. Wim Schoevers was uitgenodigd om er een verhaal te vertellen over de geschiedenis en het belang van de Vliet, met o.a. het kanaal van Corbulo (47 na Christus), het opnieuw graven van de Vliet in de 12e/13e eeuw, de overtoom op de Leytse Dam omstreeks 1560, de trekschuitdiensten in de 17e eeuw, ontwikkeling van het sluizencomplex in 1885 in de dorpskernen van Veur en Stompwijk, de sluis hedentendaagse (nog steeds nodig i.v.m. het hoogteverschil in waterpeilen van Rijnland en Delfland). Ten slotte stond Wim kort stil bij de voortgang van 'zijn' project Licht op de Sluis, waarbij 21 markante objecten worden aangelicht en waaraan de erfgoedlijn heeft bijgedragen. In december zal het aanlichtproject gerealiseerd zijn en gevierd worden.

'De burger neemt het initiatief'
Omdat het project Licht op de Sluis een duidelijk voorbeeld is van een burgerinitiatief, is het meegenomen in een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar burgerinitiatieven in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit was geen gebruikelijk rekenkameronderzoek. Het kenmerkte zich door de zoektocht naar burgerinitiatieven in de gemeenten, afbakening van het begrip burgerinitiatief, gesprekken met alle betrokkenen, lessen trekken en conclusies en aanbevelingen die door middel een website, symposium en rapport zijn gepresenteerd.

rekenkamer

Het rapport is op 31 mei 2018 in het bijzijn van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kajsa Ollongren en de heer Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten, door de voorzitter van de Rekenkamercommissie overhandigd aan de voorzitters van de vier gemeenteraden. Burgemeester Klaas Tigelaar (foto boven: midden) nam het rapport namens de raad van Leidschendam-Voorburg in ontvangst. Meer over rapport met conclusies en aanbevelingen is te vinden op de website: https://www.rekenkamerwvolv.nl

Nieuw college van B&W: 'Samen aan Zet'
Het motto van het nieuwe college van B&W 'Samen aan Zet' onderstreept de manier waarop wij het project Licht op de Sluis samen met stakeholders realiseren. In het coalitieakkoord wordt stadspromotie belangrijk genoemd en een sfeerrijk sluisgebied is een grote trekpleister. Wij kijken dan ook uit naar voortzetting van de vruchtbare contacten met het gemeentebestuur, met wethouders Astrid van Eekelen (VVD) verantwoordelijk voor o.m. Economie, Kunst & cultuur en Recreatie & toerisme; en Juliette Bouw (CDA) met o.m. het Damcentrum als projectportefeuille.


Maart 2018 - Indrukwekkend 'testbeeld'

Na een periode van ijskoud weer en een grote griepgolf konden in de tweede helft van maart weer forse stappen worden gezet in de realisatie van het project Licht op de Sluis.

Installatie Dorpskerk voltooid
Het plaatsen van lichtarmaturen rond de torenspits, op het dak en in de bestrating van de Dorpskerk kon net voor de Pasen worden afgerond. Daarmee is weer een icoon rond de sluis verzekerd van een monumentale uitstraling in de donkere avonduren.

Dorpskerkmontage2
Strijklicht langs de gevels van de Dorpskerk komt uit ranke lijnspots in de bestrating rond het karakteristieke 8-zijdige kerkgebouw (foto Wim Schoevers).

Testronde Petrus & Pauluskerk
De icoon aan de andere kant van de sluis, de Petrus & Pauluskerk, werd in de avond van 26 maart in het licht gezet. Hier ging het om een test met diverse grondspots en lichtprojectoren. Vertegenwoordigers van de kerk en het bisdom konden zo met eigen ogen de mogelijkheden van lichtprojectie op het gebouw uit 1880 beoordelen. Dit 'lichtspel in het klein' leidde tot verrassende resultaten. De combinatie van grondspots bij voor- en zijgevel en een licht vanaf een grotere afstand bleek de beste oplossing. Dankzij het windstille weer kreeg het licht een extra dimensie door een ongekend en indrukwekkend spiegelbeeld in de Vliet.

Hieronder het huidige avondbeeld van de kerk. De test met de diverse lichtarmaturen leverde uiteindelijk het daaronder staande resultaat op. Met aan de horizon Houtzaagmolen De Salamander, waarvan de verlichting nog een definitieve invulling krijgt. (foto's: MG Fotografie).

P&Pbijnacht2

test26maart02

Houtzaagmolen De Salamander en Prof. Dolkgemaal in uitwerking
De ontwerpen van het lichtplan van de molen en het gemaal zijn met de betrokken organisaties nu tot in detail besproken en rijp voor definitieve goedkeuring.
De installatie van lichtarmaturen bij de Petrus & Pauluskerk, het gemaal inclusief brug naar de passantenhaven en molen De Salamander staat voor de komende maanden op de agenda.Januari 2018 - Jaar van het licht begonnen


Wat Licht op de Sluis betreft is de afgelopen maand een mijlpaal bereikt. De eerste spots en beamers gingen op 9 december aan. Tot de jaarwisseling is de beeldengroep De Damwachters aangelicht en zijn het sluiswachtershuis met het daarbij gelegen pand van IJssalon Fanielje 'tot leven gekomen' in de donkere uurtjes. Voor het eerst kon het resultaat in de praktijk worden bekeken en beoordeeld.

2018SpotAanweb
De 'preview' in beeld: het sluiswachtershuis en het pand van Fanielje sfeervol aangelicht. De eigenaar van het er naast gelegen pand (Bistro Nr 11) heeft zelf voor spots op de gevel gezorgd. De nu nog donkere spits van de Dorpskerk zal binnenkort het licht zien.

Inmiddels zijn de lichten weer gedoofd en wordt doorgewerkt aan de installatie van LED-spots en LED-lichtprojectoren voor de Dorpskerk en enkele andere gevels van panden aan weerszijden van de Sluis. Daarbij worden de ervaringen van de test meegenomen. Hieronder zijn enkele reacties van omwonenden en bezoekers. Deze zullen we gebruiken voor het eventueel nog verbeteren, aanpassen dan wel verfijnder afregelen van het systeem.
Verder staan de komende maanden natuurlijk op het programma de Petrus & Pauluskerk, het Prof. Dolkgemaal en Houtzaagmolen De Salamander, de Sluisbruggen plus nog enkele historische gevels. Over de definitieve ontwerpen van de aanlichting van deze objecten zijn we nu in gesprek met betrokkenen. De bedoeling is alle installaties voor de zomer van 2018 klaar te hebben. Dan zal het licht definitief aangaan!


December 2017 - Eerste spots aan!


Zaterdag 9 december zijn om 17.30 uur de eerste spots aangegaan van het project Licht op de Sluis. Initiatiefnemers Teun Glasbergen en Wim Schoevers drukten op de knop die de beeldengroep De Damwachters en het Sluiswachtershuis in sfeerlicht zetten. De handeling kon beschouwd worden als een soort voorgerecht van het programma-onderdeel Walking Dinner van het Kerstevent 'X-Mas for Everyone' van het winkelgebied Leidschendam-Centrum. Het winkelen rond de Vliet zal dankzij dit licht nog sfeervoller worden.

171209SpotsAan1web
Temidden van het sfeerlicht van het Kerst Event 'X-Mas for Everyone' ging de verlichting van de Damwachters en het dak van het sluiswachtershuis 'live' (Fotografie: George Patho/Michel Groen).

171209SpotsAan2web

Na maanden van voorbereiding en installatiewerkzaamheden kon samen met vele belangstellenden een bescheiden resultaat bekeken worden. Het was dan ook niet meer dan een voorproefje (preview), want ondertussen wordt doorgewerkt aan de installatie van LED-spots en LED-lichtprojectoren voor het Sluiswachtershuis, de Dorpskerk en enkele gevels van panden aan weerszijden van de Sluis. Deze eerste fase zal gebruikt worden voor het testen van het systeem en het eventueel nog verbeteren, aanpassen dan wel verfijnder afregelen. In de eerste maanden van 2018 volgen dan de Petrus & Pauluskerk, het Prof. Dolkgemaal en Houtzaagmolen De Salamander, de Sluisbruggen plus nog enkele historische gevels.

171209Spotsaan4web

December 2017 - 'Voorproefje'

Op 9 december is het zover. Na maanden van voorbereiding en installatiewerkzaamheden zullen om ca. 17.30 uur de eerste spots aangaan. Deze mijlpaal maakt deel uit van het Kerstevent 'X-Mas for Everyone' van het winkelgebied Leidschendam-Centrum. Als een soort voorgerecht van het programma-onderdeel Walking Dinner zal het licht ontstoken worden bij o.m. de beeldengroep De Damwachters. Het is niet meer dan een voorproefje (preview), want ondertussen wordt doorgewerkt aan de installatie van LED-spots en LED-lichtprojectoren voor het Sluiswachtershuis, de Dorpskerk en enkele gevels van panden aan weerszijden van de Sluis. Deze eerste fase zullen we gebruiken voor het testen van het systeem en het eventueel nog verbeteren, aanpassen dan wel verfijnder afregelen. In de eerste maanden van 2018 volgen dan de Petrus & Pauluskerk, het Prof. Dolkgemaal en Houtzaagmolen De Salamander, de Sluisbruggen plus nog enkele historische gevels.

damwachterspotbesturing
Straks staan de Damwachters in licht dat aangestuurd wordt vanuit het besturingssysteem in het sluiswachtershuis.

Hoewel het geen officiële ingebruikstelling is, zouden we het erg op prijs stellen wanneer u in de gelegenheid bent dit moment van 'het eerste licht aan' mee te maken. Zo wordt 'X-Mas for Everyone' extra gezellig en krijgt het genieten aan de Vliet nog meer lading. Tot zaterdag 9 december, 17.30 uur bij De Damwachters aan de sluis.


Oktober 2017 - Het licht gaat bijna aan*

Het licht gaat bijna aan! Het afgelopen halfjaar is intensief door alle betrokken partijen samengewerkt om het 'systeem' achter het plan Licht op de Sluis rond te krijgen. Met nog 'een slag om de arm' kunnen wij u melden het eerste 'lichtpuntje' nadert, namelijk het ontsteken van het licht bij drie objecten.

Als het om
TECHNIEK - VOORBEREIDING gaat, is er dit gebeurd:
 • Bureau IPV Delft (lichtarchitect) heeft alle onderdelen - individuele aan te lichten objecten en lichtprojectieopstellingen - in detail tot definitief ontwerp uitgewerkt;
 • Deze ontwerpen zijn besproken met de eigenaren/beheerders van de betrokken objecten/panden;
 • Met het Zwitserse bedrijf Opticalight is het toe te passen type lichtprojector definitief vastgesteld alsmede de locaties en daarmee het definitieve aantal projectoren;
 • 4Stage.net heeft de besturingssoftware verder uitgewerkt;
 • Als specialist op het gebied van o.m. ontwerp, installatie en beheer van openbare (historische) verlichting verricht PCO.infra tegen kostprijs de benodigde werkzaamheden. Zij verzorgen de inkoop van alle armaturen alsmede selectie en testen in-situ samen met de lichtarchitect van alle armaturen;
 • KPN heeft een internettoegangspunt gerealiseerd in het sluiswachtershuis; dit is de basis voor het draadloze besturingssysteem; de internetverbinding is operationeel.

test dorpskerkWeb
Hoogwerker in actie bij de Dorpskerk voor opstellingsproeven met diverse armaturen.

De komende maanden staan we voor
TECHNIEK - REALISATIE fase 1:
 • plaatsing en ophanging van diverse lichtprojectoren (PCO.infra i.s.m. gemeente Leidschendam-Voorburg);
 • installatie van armaturen Dorpskerk, sluiswachtershuis en Beeldengroep (PCO.infra);
 • productie van maskers t.b.v. gerichte lichtprojectie en testen bedieningssoftware (Opticalight en 4Stage.net).
De streefdatum voor de oplevering van deze onderdelen is 1 december. Dan moet 'hardware & software' voor gevelprojectie en de drie genoemde objecten gereed zijn. Het maakt de weg vrij voor het eerste officiële moment: een preview van dit deel van het lichtplan op 9 december als onderdeel van een decembermaandactie van Winkelcentrum Damplein.

Daarna volgt
TECHNIEK - REALISATIE fase 2:
 • de resterende aan te lichten objecten zullen in het eerste kwartaal van 2018 aan bod komen;
 • officiële ingebruikstelling van het geheel is gepland voor de zomer van 2018.
*) De 'slag om de arm' heeft te maken met zaken die buiten onze directe controle liggen: leveringstijden en weersomstandigheden kunnen spelbreker zijn, maar we hopen de planning onverkort te kunnen aanhouden.


Juli 2017 - 85% van benodigd budget verworven

Mede dankzij de opbrengst van de crowdfundingactie is het totaal aan door sponsors beschikbaar gestelde gelden gestegen tot 250.000 euro. Dat is 85% van het begrote investeringsbedrag. Een degelijke basis voor realisatie.

171030Sponsorpaneelweb

Juli 2017 - € 15.000 opgehaald via crowdfundingactie op www.voorjebuurt.nl

De actie om op het crowdfundingplatform Voor je Buurt minimaal 15.000 euro binnen te halen, is geslaagd. In drie maanden tijd werd het streefbedrag ruim gehaald. "Een mijlpaal in ons streven om het budget voor dit project geheel gevuld te krijgen. Wij zijn enorm dankbaar dat zovelen hun steentje hebben bijgedragen. Daarmee heeft Licht op de Sluis nog meer draagvlak gekregen en kunnen velen zich een beetje eigenaar noemen. Met z'n allen zullen wij straks bij de officiële ingebruikstelling het licht aan doen."

Bedanktweb

De crowdfundingactie heeft meer dan 40 supporters opgeleverd, van inwoners van Leidschendam-Voorburg tot diverse bedrijven in de bouw- en horecasector en gemeenteraadsfracties. Een substantiële donatie kwam van Fonds 1818, partner van het crowdfundingsplatform Voor je Buurt. Ook waren er veel leuke reacties. 'Blij om als Leidschendammer mee te kunnen doen' en 'Ik woon hier nu ruim drie jaar en geniet elke keer weer van alles rond de Sluis. Met verlichting erbij wordt het in mijn beleving compleet gemaakt en nog sfeervoller. Verheug me er al op.'April 2017 - Crowdfundingactie via www.voorjebuurt.nl van start

Omdat op het totale budget van 300.000 euro nog een fors bedrag ontbreekt, is op 31 maart een actie begonnen op het crowdfunding en -sourcingplatform voor buurtinitiatieven www.voorjebuurt.nl met het doel minimaal €15.000 binnen te halen.

"Dit is een prachtige manier voor iedere inwoner of ieder bedrijf in Leidschendam-Voorburg om 'mede-eigenaar' worden in de verfraaiing van het Sluisgebied", zeggen (v.r.n.l.) Wim Schoevers, Teun Glasbergen en Peter de Groot, het bestuur van de Stichting Licht op de Sluis. "Afhankelijk van het donatiebedrag staat er - mede dankzij de medewerking van lokale ondernemers - een leuke attentie of verrassende beloning tegenover. In ieder geval wordt iedere donateur straks uitgenodigd om bij de officiële ingebruikstelling het licht aan te doen."

28maart03Bestuur

Crowdfunding via het online platform Voor je Buurt is inmiddels al zeer succesvol gebleken. Deze financieringswijze voor lokale initiatieven met een maatschappelijke impact wordt door tal van landelijke fondsen ondersteund. Als waardering dragen zij vaak ook hun steentje bij. De Stichting Voor Je Buurt is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor er fiscale voordelen zijn voor donateurs.

Ga naar
www.voorjebuurt.nl/lichtopdesluis/ om 'mede-eigenaar' te worden van een fraaier sluisgebied in Leidschendam Centrum.

voorjebuurtlogo

Februari 2017 - Testen en ontwerpen

Gedurende de donkere maanden van het jaar werken de lichtarchitect en technici hard door aan het tot in detail in kaart brengen van de diverse te verlichten objecten en aan het testen van lichtarmaturen. Daartoe behoren ook gesprekken met diverse eigenaren over de uitwerking en inpassing van de benodigde voorzieningen in of aan hun panden ter weerszijden van de sluis.

Inmiddels is een exemplaar van de beoogde lichtprojectoren binnen. Het nieuwste model Goboprojector ziet er uit als een grote beschuitbus. Recent is de lichtprojectie ermee uitgetest. Ter plekke kon een van de passerende bewoners al het - naar zijn mening verbluffende - effect zien van de sjablonen waardoor het licht geprojecteerd wordt: hier wel licht, een paar centimeter ernaast geen licht.

goboprojector

Februari 2017 - De laatste eurootjes …

Teneinde het ontbrekende geld - ca. 20% van het benodigde budget - binnen te krijgen staan nog diverse ijzers in het vuur. De Stichting Licht op de Sluis ziet het project als een prachtige kans om ook als ondernemer en als inwoner mee te helpen Leidschendam Centrum te verfraaien. Het 'genieten aan de Vliet' mede inhoud te geven.
In dat verband lopen er gesprekken met het bedrijfsleven en met diverse maatschappelijke organisaties. Voor het grote publiek staat een crowdfundingcampagne op de agenda via http://www.voorjebuurt.nl/. Wat is er mooier om als inwoner of levensgenieter straks te kunnen zeggen: 'Ik heb aan de sluis in Leidschendam óók een LED-lichtje aangedaan!'. Let op: Start 31 maart. Ga naar:
www.voorjebuurt.nl/lichtopdesluis/

buurt


November 2016 - Innovatief licht op cultuur en historie


Omwonenden van de sluis werden op 22 november door Wim Schoevers bijgepraat over het plan Licht op de Sluis in Leidschendam. Hij lichtte het plan, de filosofie en de bijbehorende innnovatieve technologie van lichtprojectie uitgebreid toe. Het licht van de huidige straatverlichting in het gebied valt ook op de onderste helft van de gevels, waardoor deze oplichten en reeds een sfeervol beeld creëren. De bovenzijde van deze gevels verdwijnt nu in het duister. Door ze aan de bovenzijde extra aan te lichten kunnen de vaak bijzondere contouren letterlijk in beeld worden gebracht. Met behulp van sjablonen in de projectoren komt licht alleen daar waar het de bedoeling is. Bijzondere objecten in het gebied, zoals de twee kerken, de beeldengroep De Damwachters en het sluiswachtershuisje krijgen extra aandacht. Deze worden volledig uitgelicht om hun bijzondere karakter te benadrukken.

2016-11-22--#-02-Licht-&-Sluis

De aanwezigen waren erg te spreken over het plan. Op details had men de nodige vragen. Een voorgenomen testopstelling van de lichtprojectietechniek zal bij de beantwoording daarvan behulpzaam kunnen zijn. Een suggestie om de landscheiding van de waterschappen met een lichtstrip door het gebied te markeren, werd dankbaar genoteerd.


November 2016 -
Met investeren in Licht op de Sluis investeert u in Leidschendam Centrum


Met de toegekende subsidies ter grootte van ca. 80% van het beoogde investeringsbedrag, ontbreekt er nog steeds € 50.000,- op de begroting. Daarom dagen we bedrijven en particulieren uit de laatste 'financiële lootjes' te verzilveren en bij te dragen aan het cultuur-historische lichtproject. Uw investering levert een grote meerwaarde op voor Leidschendam Centrum. Hoe overweldigend dat zich nu al manifesteert, laat deze promotiefilm zien. Dankzij uw bijdrage aan het sfeerlicht kan straks ook 's avonds dubbel genoten worden aan de Vliet.

welkominLC


November 2016 - Eerste jaarlijkse bijdrage een feit!

De Stichting Promotie Leidschendam Centrum stelt het project Licht op de Sluis de komende 5 jaar ieder jaar een bedrag van 1.000 euro ter beschikking voor exploitatie, onderhoud en andere vaste lasten. Daarmee is de eerste structurele bijdrage voor de exploitatie een feit!


November 2016 - UITNODIGING
aan bewoners en ondernemers Sluisgebied

Nog meer sfeer rond de Sluis van Leidschendam

Sluisinhetlicht

Wat is er mooier dan wonen in een historische omgeving die door het aanlichten van monumentale gebouwen en objecten nog sfeervoller wordt?
Mogelijk heeft u al wat over het plan Licht op de Sluis gehoord of in de bladen gelezen. Enkelen van u zijn al betrokken bij de voorbereiding en uitwerking van het ontwerp.
Initiatiefnemers Teun Glasbergen en Wim Schoevers vertellen u er graag veel meer over. Dat kan onder het genot van een kopje koffie/thee in zaal De Binnenhof op 22 november a.s. Dan kunnen zij u uitgebreid informeren over het plan en de bijbehorende technologie. Een goede basis om vragen, opmerkingen en eventueel suggesties van uw kant te horen.


November 2016 - Nog meer testen

Achter de schermen werken de lichtarchitect en technici hard door aan het tot in detail in kaart brengen van de diverse te verlichten objecten en aan het testen van lichtarmaturen. Zo kon men het onderhoud van de buitenmuren van de Dorpskerk aangrijpen om een kijkje op het dak te nemen. De steigers stonden er immers voor klaar! Waar kunnen we welke soort armaturen plaatsen, wat is de beste plek, wat geeft het beste effect, allemaal vragen die ter plekke beantwoord konden worden.

proef2

proeftotaal

September 2016 - De laatste voorbereidingen

In een van de aan te lichten panden aan de sluis, Restaurant De Oude Melkhandel, werden op 21 september alle stakeholders bijgepraat over de voortgang van het project Licht op de Sluis. Teun Glasbergen en Wim Schoevers stonden stil bij het vele werk dat tot nu toe achter de schermen is verricht. Het belangrijkste nieuws was dat 80% van het benodigde budget binnen is. Daarmee kan het project van start gaan. Specialisten op het gebied van de lichtarchitectuur, systeembesturing en projectiearmaturen lieten zien met welke apparatuur en bedieningsvorm de beoogde effecten kunnen worden bereikt.

Hier kunt u de presentatie downloaden.

Toen de schemering was ingevallen kon een lichtprojectietest daadwerkelijk uitgevoerd worden. Het resultaat was verbluffend. Vanuit een kastje van 40 bij 20 cm op een afstand van 75 m werd het gehele front van de Petrus en Pauluskerk in het licht gezet. De kerk kwam letterlijk tot leven. Tevens werd getoond hoe met filters het licht gedoseerd en exact op objecten gericht kan worden zonder verblindingseffecten te veroorzaken. Met de resultaten van deze test gaan de technici aan de slag om het ontwerp van de lichtprojectie in zijn definitieve vorm te gieten.

Het resultaat van een lichtprojectie op het kerkfront.
kerktest